Contact us: +45 32 67 26 26
Dansk

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

 

CyberPilot ApS

Mejlgade 39, 1. 8000 Aarhus C - Denmark

info@cyberpilot.dk

 

1. GENERELT

Følgende betingelser finder anvendelse for køb af erhvervsprodukter-og tjenester hos CyberPilot ApS(i det følgende kaldet CP).

Vilkårene finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og CP.

 

2. AFTALEN

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give CP oplysning om sin adresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende aftalen skal sendes.

 

3. PRISER

Alle priser er, medmindre andet er angivet, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet en eventuel skat og told samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte afgifter vil priserne blive reguleret med den økonomiske netto konsekvens heraf, ligesom CP forbeholder sig ret til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.

 

4. BETALINGSBETINGELSER

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist, som er netto 14 dage fra aftalens udførelse, medmindre andet er aftalt.

Ved forsinket betaling er CP berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. CP er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Efter udsendelse af 2 rykkerbreve vil sagen blive overgivet til retslig inkasso med heraf følgende omkostninger til følge for kunden.

 

5. KONSULENTAFREGNING – I FORBINDELSE MED AFTALTE PROJEKTER

Denne bestemmelse beskriver hvordan CPs konsulenttimer afregnes. Den aktuelle grundtimepris er 750 dkk pr. påbegyndt halve time.

 

5.1. AFREGNING AF KØRSEL I FORBINDELSE MED KONSULENTARBEJDE

Afregning af kørsel sker altid efter aftale.

 

6. MANGLER OG REKLAMATION

Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal denne straks give CP meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og der ikke reklameres som anført, kan manglen ikke senere gøres gældende.

Ved kundens rapportering af fejl og mangler vil CP hurtigst muligt søge at afhjælpe disse indenfor rimelig tid. Fejlretning sker uden beregning, medmindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for CPs kontrol og/eller ansvar. I så fald forbeholder CP sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster.

I øvrigt gælder den i henhold til købeloven angivne reklamationsfrist, som er 2 år.

 

7. MISLIGHOLDELSE

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalener hver af parterne berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen og kræve sit tab herved samt eventuelle udeståender erstattet efter dansk rets almindelige regler jf. dog pkt. 10.

Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

 • Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 • Kundens eller CP’s konkurs, betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt må vise sig at være sådanne, at det må antages, at han vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til parternes aftale (anticiperet misligholdelse).
 • Kundens eller CP’s lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 • Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende vilkår.
 • CP’s manglende leverance ift. aftale

 

8. ERSTATNINGSANSVAR

CP er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af CP eller nogen, som CP har ansvaret for, med nedenfor nævnte begrænsninger:

CP er uden ansvar for indirekte tab, herunder tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på internet, tab af informationer mv., eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af CP eller dennes medarbejdere. I øvrigt er CP ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

CP er endvidere ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse skyldes forhold udenfor CPs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, leverandørsvigt, almindelig vareknaphed, strejke og lockout, herunder også blandt CPs egne medarbejdere.

CPs ansvar kan I intet tilfælde overstige den betaling, som CP har modtaget fra kunden indenfor de seneste 12 måneder.

 

9. PRODUKTANSVAR

I det omfang ikke andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. CP er kun ansvarlig for skader forårsaget af en af CP leveret vare i det omfang, det kan bevisesat skaden skyldes CPfejl eller forsømmelse.

 

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

For skader på kundens produkter mv., opstået som følge af kundens benyttelse af ikke-godkendte og ulovlige produkter, er CPikke erstatningsansvarlige.

 

11. ÆNDRINGER AF PRISER OG VILKÅR

CP kan i løbende aftaleforhold ændre salgs-og leveringsbetingelser med et varsel på mindst 14 arbejdsdage. Kunden skal underrettes ved skriftlig meddelelse, hvilket kan ske ved påførelse på eventuel opkrævning. Ændring af priser kan ske med et forudgående skriftligt varsel på 1 måned. Ændringen får virkning for den betalingsperiode, der begynder samtidig med eller efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne.

Ved ændring af priser og vilkår kan kunden opsige aftale med virkning fra den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

 

12. SÆRLIGT VEDRØRENDE TJENESTEYDELSER

Salg og installation af produkter omfatter ikke kursus heri. Kursus tilbydes efter tilbud herpå.

CP er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser mv., som ikke skyldes CP, under arbejde for kunden, hvorfor kunden bliver faktureret for den tid mv., som er brugt på arbejdets gennemførelse.

 

13. SÆRLIGT FOR PROGRAMMERINGSOPGAVER

Såfremt kunden foretager programændringer uden CPs forudgående samtykke, bortfalder CPs forpligtelser i relation til programmet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

 

14. FORTROLIGHED

I forbindelse med leverance af service og/eller konsulentydelser, kan CP få kendskab til fortrolig information. Da denne information ikke må komme til tredjemands kendskab, garanterer CP følgende ift. fortrolighed:

 • Al information, men ikke begrænset til ikke offentliggjort viden i form af knowhow, ikke offentliggjorte opfindelser, anden særlig ikke offentliggjort viden eller information om bl.a. organisation, produkter, forretninger, økonomi, mål og strategi, der ifølge sagens natur eller efter udtrykkelig udtalelse, uanset under hvilken form de modtages (herefter ”Fortrolig Information”), skal holdes strengt fortroligt og må under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte videregives til andre eller anvendes til andet formål end løsning af det pågældende Projekt uden den afgivende Parts samtykke.

  Uanset foranstående henregnes mundtlig information kun som Fortrolig Information, såfremt der gøres opmærksom herpå i forbindelse med informationens afgivelse, og den afgivende part senest 4 dage herefter skriftligt bekræfter overfor den modtagende Part, at den pågældende information skal betragtes som Fortrolig Information i henhold til denne aftale.

  Fortrolig Information skal opbevares på en sådan måde, at der tages nødvendige og rimelige forholdsregler for at beskytte denne mod uvedkommendes adgang hertil.

 

 • Enhver modtaget Fortrolig Information uanset form skal efter den afgivende Parts påkrav returneres til den afgivende Part, eller det skal skriftligt bekræftes af den modtagende Part, at den pågældende information er afskaffet på anden behørig vis. En Part er af hensyn til behovet for at kunne dokumentere indholdet af modtagne dokumenter og til opfyldelse af arkiveringsforpligtelser dog berettiget til at beholde en kopi af modtaget skriftligt materiale.

 

 • Som udgangspunkt er alt information som CPmodtager fra kunden fortroligt. Eksempler herpå kunne være: information omkring samarbejdspartnere, kommercielle forhold samt oplysninger og kendskab til disse.

Forpligtelser i henhold til denne aftale består også efter samarbejdets afslutning og ophører på det tidspunkthvor det ikke længere bliver behandlet som fortroligt fra virksomhedens side.


15. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være Retten i Aarhus.