E-læring Vs. Tradisjonell Læring For Bevissthetstrening

Gillian Loones
By: Gillian Loones Bevissthetstrening | 7 desember

Ofte peker vi på hvor viktig bevissthetstrening er for å forbedre IT-sikkerheten i din organisasjon. Og det er et viktig budskap å få frem, men det blir for enkelt å bare si det. Dette fordi god og effektiv bevissthetstrening kan foregå på mange måter. I dette blogginnlegget diskuterer vi to ulike former for å trene dine ansatte på – den tradisjonelle måten (klasseromsundervisning) og e-læring (nettbasert undervisning), og forsøker å hjelpe deg med å finne ut av hvilken kombinasjon som er best for deg.

Hva er tradisjonell læring og e-læring?

Vi kjenner alle til den tradisjonelle formen for læring fra den gangen vi var yngre og satt bak skolebenken i et klasserom. Vi lyttet til læreren vår som ivrig snakket om historie eller matte foran en tavle. Bevissthetstrening på denne formen går ut på at en instruktør gir en rekke forelesninger til de ansatte, hvor de må være fysisk til stede. Læringen skjer ved at kunnskap blir overført på en muntlig måte til de ansatte, og noen ganger blir dette støttet med annet materiell som en PowerPoint-presentasjon eller en video.

E-læring på den andre siden er i motsetning til hva folk flest tror, ikke bare det å tilgjengeliggjøre de samme forelesningene på det digitale rom. Det handler mer om å bruke de ulike web-baserte og teknologiske verktøyene for å gi trening og støtte i læringen.

Helt konkret, kan det for eksempel være at man kombinerer en del lesning på egenhånd med videosnutter og andre interaktive verktøy som quiz, spill eller et forum, sammensatt i en online plattform.

Smart CTA_e-book NO
 

Hvilke format er bedre?

Det er dessverre ikke så svart-på-hvitt om hvilke format som er bedre enn det andre. Begge formene for læring har en del fordeler og ulemper, og kan bli brukt på en effektiv måte i riktige omstendigheter.

Klasseromsundervisning

De største fordelene med klasseromsundervisning handler om det faktum at alle ansatte og instruktøren er fysisk samlet sammen til en bestemt tid.

For det første fører dette naturligvis til at de ansatte tar ut 1 eller 2 timer av sin tid spesifikt for å dedikere på læring. Dermed minimeres mange av de ulike formene for forstyrrelser i kontorsammenheng, som de ansatte erfarer når du må dedikere seg i noe fra sine kontorer.

For det andre dannes det et rom for interaksjon og diskusjon mellom de ansatte og med instruktøren når alle er fysisk til stede. Ved å engasjere med pensumet i læringen i grupper sammen med andre kollegaer, kan dine ansatte lære like mye fra hverandre, som de lærer fra instruktøren. Dette gir mulighet til å stille spørsmål til en “ekspert” og umiddelbart gjøre ting som er uklart enklere å forstå.

Ulempene med klasseromsundervisning

Når det har sagt, har denne formen for opplæring også noen ulemper.

For det første så kan det være veldig vanskelig å finne riktig tid for å organisere slike forelesninger. Mange ansatte har kalenderen sin fullt, så det å finne 1 eller 2 timer hvor alle ansatte er tilgjengelig er virkelig en utfordring. I tillegg må også tiden det tar for å sette opp opplegget, reisetid osv., også tas med i betraktning.

I tillegg kan det være at antallet “elever” kan være for stort, og de kan også være i ulike steder geografisk sett. Dette kan føre til at foreleseren må gi den samme opplæringen flere ganger for ulike grupper ansatte. Et slikt opplegg medbringer at kostnaden for initiativet øker, da det ikke er akkurat så billig med slike eksterne eksperter. Dersom de må levere samme undervisning om og om igjen, kan regningen til slutt være en utfordring for budsjettet.

Sist, men ikke minst kan det fort bli til at foreleseren holder et monolog – altså at ansatte ikke engasjerer seg i tilstrekkelig grad, og det blir dermed ikke noe diskusjon. Med andre ord betyr det at hvorvidt opplæringen blir vellykket avhenger veldig mye av både foreleserens “mood” og atferd, samt ansattes vilje til å engasjere. Det er heller ikke så enkelt å holde konsentrasjonen oppe i lengre forelesninger.

Pros-cons-NO-1 Pros-cons-NO-2

 

 

E-læring

Mange av ulempene ved klasseromsundervisning blir direkte håndtert av den største fordelen e-læring byr på: fleksibilitet.

Med e-læring for ansatte tilgang til diverse online verktøy og ressurser, som de kan benytte når og hvor de selv ønsker. Materialet i pensum splittes vanligvis i småbiter, som gjør det mulig for ansatte å fullføre treningen basert på deres egen fremgang. De kan dermed tilpasse sin egen undervisning basert på hvor full kalenderen deres er.

Gjennom effektiv visualisering og interaktive verktøy som quiz, simuleringer eller spill er det også enklere å motivere ansatte til å skape og opprettholde deres oppmerksomhet. Dette betyr at de ansatte engasjerer seg i pensumet i en kontinuerlig basis over et lengre tidsperiode. Dette fører til langsiktig kunnskapsoppbevaring og dermed en bedre forståelse av læringsmaterialet.

I tillegg kan opplæringen repeteres så mange ganger som den enkelte ansatte ønsker, noe som fører til at den enkelte ansatte kan friske opp når det finner det nødvendig.

Sist, men ikke minst er e-læring ganske kostnadseffektiv for større organisasjoner. En e-læringsplattform kan bli brukt for å trene opp alle ansatte i hele organisasjonen, og ofte med enkle variasjoner for de ulike ansattes behov, som for eksempel ulike språk.

Ulempene med e-læring

Men, e-læring har også enkelte ulemper.

For det første finnes det ingen spesifikt foreleser i e-læring, så en ekspert eller en autoritet som de ansatte kan engasjere med er ikke til stede. Fraværet av en slik ekspert betyr at e-læringskursene må designes og formateres på en god måte, slik at ansatte kan fortsette sin fremgang på egenhånd, uten at det er behov for en foreleser.

For det andre må de ansatte gjennomføre læringen på egenhånd, og dermed kan læringsprosessen mangle en interaktiv del. Enkelte e-læringsplattformer har variasjoner av diskusjonsforumer eller lignende, men folk flest vil argumentere at slike forumer ikke har samme effekt som face-to-face diskusjoner. Du kan lese mer om hvordan du måler effekten av bevissthetstrening her.

Pros-cons-NO-3

 

Pros-cons-NO-4

 

Så, hvilke format bør jeg velge?

Det formatet som er best for deg, avhenger veldig mye av den spesifikke konteksten din organisasjon befinner seg i og hva slags behov dere har, og selvfølgelig også hva slags pensum det er snakk om.

Det er likevel mulig å konkludere på en enkel måte ved å foreslå at et kombinert format for bevissthetstrening, som inkluderer både klasseromsundervisning og e-læring kan være et sikkert valg i fleste situasjoner.

Ved å bruke e-læring kan læringsmaterialet bli distribuert til de ansatte på en enkel og kostnadseffektiv måte. Innholdet i opplæringen kan tilgjengeliggjøres i e-læringsplattformen gradvis og på denne måten kan man sørge for at de ansatte engasjerer seg i pensumet på en kontinuerlig basis. Dermed kan dette gjøre det enklere å gjøre IT-sikkerhet til noe de ansatte jobber med å bli bedre på i lang sikt.

E-læring kan det bli det primære formatet, som til tider kan bli støttet med fysiske forelesninger. Dette kan gjøre det mulig for de ansatte å engasjere ytterligere gjennom de fysiske forelesningene, basert på det de har lært gjennom e-læring i løpet av uker eller måneder.

Alle kan da få muligheten til å stille spørsmål eller få oppklart ting som kanskje oppleves å være uklart. Disse fysiske forelesningene kan også bli mer praktiskorienterte. Man kan sette alt det man har lært i praksis gjennom for eksempel interaktive øvelser eller rollespill.

Et kombinert initiativ øker dine sjanser i betydelig grad for å oppnå stort utbytte av læringen i hele organisasjonen. En kontinuerlig forsterkning av læringsmaterialet gjennom e-læring, kombinert med sporadiske fysiske forelesninger for å gjennomgå det man har lært og kanskje øve seg gjennom praktiske øvelser kan kanskje være en fornuftig måte å organisere bevissthetstreningen på.

E-læring som et fornuftig verktøy i bevissthetstrening

Nå som vi har sett på de ulike sidene ved tradisjonell læring og e-læring, er det kanskje på tide å se nærmere på bevissthetstrening. Det er jo det vi driver med i CyberPilot.

Hovedformålet med bevissthetstrening er – som du kanskje har gjettet – å skape og opprettholde bevissthet. Med andre ord betyr det at dine ansatte trenes i å bli bevisste på hvilke risikoer som finnes der ute, og hvordan man kan håndtere dem. De trenger altstå ikke nødvendigvis å bli eksperter på IT-sikkerhet.

GItt denne sammenhengen, er e-læring en god løsning her. Dette fordi hyppige småbiter av kunnskap som blir distribuert til hele organisasjonen gjennom tid medfører at dine ansatte blir kontinuerlig engasjert med IT-sikkerhet. Dermed opprettholder de en bevissthet om alle de ulike cyber-risikoene som finnes.

I tillegg er det viktig at en slik bevissthet om sikkerhet blir en del av din organisasjonskultur – vi har skrevet masse om dette på de andre bloggpostene våre. E-læring er også et godt verktøy for å oppnå dette. Ved å la dine ansatte kontinuerlig engasjere med nytt innhold, om for eksempel hvordan man kan avsløre et phishing-angrep, hvordan man kan lage gode passord, hvordan man håndterer personopplysninger på en sikker måte eller lignende, sørger du får at denne bevisstheten blir en del av deres langsiktige atferd.

Og til slutt kan det nevnes at det ikke kan skade å kombinere denne e-læringen med tradisjonelle former for læring. For eksempel kan du holde fysiske forelesninger hvor du demonstrer et phishing-angrep. På denne måten kan du bidra til at dine ansatte kan anvende teori i praksis, og vet hvordan slike ting ser ut i virkeligheten også.

Med et slikt opplegg er det nesten garantert at du kommer langt i ditt arbeid for å oppnå et sterkt IT-sikkerhetskultur i din organisasjon.